ترس از ریاضیات در هنگام شروع به برنامه نویسی

ترس از ریاضیات در هنگام شروع به برنامه نویسی

من حتما بايد تو رياضيات خدا باشم تا بتونم برنامه نويسي کنم !


معمولا مردم در مورد رابطه بين برنامه نويسي و رياضي اشتباه مي کنن و فکر مي کنن فقط و فقط اگر رياضياتشون قوي باشه برنامه نويس های خوبي مي شن در صوررتي که اين طور نيس و بستگي داره !

ادامه مطلب

خبرنامه!

آدرس ایمیلتون :